နတ္သားေလး သည္ ဘာမွ် မသိပါ ၊ ဘာမွ်လဲ မတတ္ပါ ၊နာမည္ေက်ာ္ၾကား Copy Blogs မ်ားကို မိမိ တင္ခ်င္သလို တင္ေသာဘေလာ့ျဖစ္သည္ ။ သင့္အတြက္ အသံုး၀င္ေသာအရာေတြ ့ရွိပါက ခြင့္ေတာင္းစရာမလိုပဲ လြတ္လပ္စြာရယူပါ ။

ဒီဘေလာ့ကို Admin ကိုေ၀မင္းလွ်န္နဲ ့အတူ တဲြ ဖြင့္ထားတာပါ ။ က်ေနာ့္ နတ္သားေလး Sexy Blogs ႏွင့္ ကိုေ၀မင္းလွ်န္ ႏွင့္လံုး၀ မသက္ဆိုင္ပါဘူး ။

HTML COLOUR CODE လြယ္ကူစြာရွာရန္ • HTML COLOUR CODE လြယ္ကူစြာရွာရန္
  အေရာင္ရဲ႕Code ယူရန္ :
  အဲလိုမ်ိဳး လိုခ်င္ရင္ ေအာက္မွာယူလိုက္ပါ
  HTML/Java အတြက္ပါ
  <h2 class='title'>HTML COLOUR CODE လ&#4156;ယ&#4153;က&#4144;စ&#4156;&#4140;ရ&#4157;&#4140;ရန&#4153;</h2>
  <div class='widget-content'>
  <script language='javascript'>
  function Barva(koda)
  {
  document.getElementById("vzorec").bgColor=koda;
  document.hcc.barva.value=koda.toUpperCase();
  document.hcc.barva.select();
  }
  function BarvaDruga(koda)
  {
  document.getElementById("vzorec2").bgColor=koda;
  document.hcc.Barva2.value=koda.toUpperCase();
  document.hcc.Barva2.select();
  }
  </script>
  
  
  <script type='text/javascript'>
  
  
  var hue;
  var picker;
  //var gLogger;
  var dd1, dd2;
  var r, g, b;
  
  
  function init() {
  if (typeof(ygLogger) != "undefined")
  ygLogger.init(document.getElementById("logDiv"));
  pickerInit();
  //ddcolorposter.fillcolorbox("colorfield1", "colorbox1") //PREFILL "colorbox1" with hex value from "colorfield1"
  //ddcolorposter.fillcolorbox("colorfield2", "colorbox2") //PREFILL "colorbox1" with hex value from "colorfield1"
  }
  
  
  // Picker ---------------------------------------------------------
  
  
  function pickerInit() {
  hue = YAHOO.widget.Slider.getVertSlider("hueBg", "hueThumb", 0, 180);
  hue.onChange = function(newVal) { hueUpdate(newVal); };
  
  
  picker = YAHOO.widget.Slider.getSliderRegion("pickerDiv", "selector", 0, 180, 0, 180);
  picker.onChange = function(newX, newY) { pickerUpdate(newX, newY); };
  
  
  hueUpdate();
  
  
  dd1 = new YAHOO.util.DD("pickerPanel");
  dd1.setHandleElId("pickerHandle");
  dd1.endDrag = function(e) {
  // picker.thumb.resetConstraints();
  // hue.thumb.resetConstraints();
  };
  }
  
  
  executeonload(init);
  
  
  function pickerUpdate(newX, newY) {
  pickerSwatchUpdate();
  }
  
  
  
  
  function hueUpdate(newVal) {
  
  
  var h = (180 - hue.getValue()) / 180;
  if (h == 1) { h = 0; }
  
  
  var a = YAHOO.util.Color.hsv2rgb( h, 1, 1);
  
  
  document.getElementById("pickerDiv").style.backgroundColor =
  "rgb(" + a[0] + ", " + a[1] + ", " + a[2] + ")";
  
  
  pickerSwatchUpdate();
  }
  
  
  function pickerSwatchUpdate() {
  var h = (180 - hue.getValue());
  if (h == 180) { h = 0; }
  document.getElementById("pickerhval").value = (h*2);
  
  
  h = h / 180;
  
  
  var s = picker.getXValue() / 180;
  document.getElementById("pickersval").value = Math.round(s * 100);
  
  
  var v = (180 - picker.getYValue()) / 180;
  document.getElementById("pickervval").value = Math.round(v * 100);
  
  
  var a = YAHOO.util.Color.hsv2rgb( h, s, v );
  
  
  document.getElementById("pickerSwatch").style.backgroundColor =
  "rgb(" + a[0] + ", " + a[1] + ", " + a[2] + ")";
  
  
  document.getElementById("pickerrval").value = a[0];
  document.getElementById("pickergval").value = a[1];
  document.getElementById("pickerbval").value = a[2];
  var hexvalue = document.getElementById("pickerhexval").value ='#'+
  YAHOO.util.Color.rgb2hex(a[0], a[1], a[2]);
  ddcolorposter.initialize(a[0], a[1], a[2], hexvalue)
  if (hexvalue!="#FFFFFF") document.getElementById("pickerhexval").select();
  }
  
  
  </script><!--[if gte IE 5.5000]>
  <script type="text/javascript">
  
  
  function correctPNG() // correctly handle PNG transparency in Win IE 5.5 or higher.
  {
  for(var i=0; i<document.images.length; i++)
  {
  var img = document.images[i]
  var imgName = img.src.toUpperCase()
  if (imgName.substring(imgName.length-3, imgName.length) == "PNG")
  {
  var imgID = (img.id) ? "id='" + img.id + "' " : ""
  var imgClass = (img.className) ? "class='" + img.className + "' " : ""
  var imgTitle = (img.title) ? "title='" + img.title + "' " : "title='" + img.alt + "' "
  var imgStyle = "display:inline-block;" + img.style.cssText
  if (img.align == "left") imgStyle = "float:left;" + imgStyle
  if (img.align == "right") imgStyle = "float:right;" + imgStyle
  if (img.parentElement.href) imgStyle = "cursor:hand;" + imgStyle
  var strNewHTML = "<span " + imgID + imgClass + imgTitle
  + " style=\"" + "width:" + img.width + "px; height:" + img.height + "px;" + imgStyle + ";"
  + "filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader"
  + "(src=\'" + img.src + "\', sizingMethod='scale');\"></span>"
  img.outerHTML = strNewHTML
  i = i-1
  }
  }
  }
  
  
  YAHOO.util.Event.addListener(window, "load", correctPNG);
  
  
  </script>
  <![endif]-->
  
  
  
  <center><form name="hcc" id="hcc">
  <table style="border-collapse: collapse;" align="center" border="1" bordercolor="#cccccc" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="375"><tbody><tr height="24"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#190707">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2a0a0a">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#3b0b0b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#610b0b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#8a0808">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#b40404">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#df0101">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ff0000">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fe2e2e">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fa5858">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f78181">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5a9a9">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f6cece">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f8e0e0">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fbefef">
  
  </td></tr><tr height="24"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#191007">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2a1b0a">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#3b240b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#61380b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#8a4b08">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#b45f04">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#df7401">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ff8000">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fe9a2e">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#faac58">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f7be81">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5d0a9">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f6e3ce">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f8ece0">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fbf5ef">
  </td></tr><tr height="24"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#181907">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#292a0a">
  
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#393b0b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#5e610b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#868a08">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#aeb404">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#d7df01">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ffff00">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f7fe2e">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f4fa58">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f3f781">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f2f5a9">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5f6ce">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f7f8e0">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fbfbef">
  </td></tr><tr height="24"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#101907">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#1b2a0a">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#243b0b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#38610b">
  
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#4b8a08">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#5fb404">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#74df00">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#80ff00">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#9afe2e">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#acfa58">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#bef781">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#d0f5a9">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e3f6ce">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ecf8e0">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5fbef">
  </td></tr><tr height="24"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#071907">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0a2a0a">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b3b0b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b610b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#088a08">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#04b404">
  
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#01df01">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#00ff00">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2efe2e">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#58fa58">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#81f781">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#a9f5a9">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#cef6ce">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e0f8e0">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#effbef">
  </td></tr><tr height="24"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#071910">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0a2a1b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b3b24">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b6138">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#088a4b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#04b45f">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#01df74">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#00ff80">
  
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2efe9a">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#58faac">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#81f7be">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#a9f5d0">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#cef6e3">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e0f8ec">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#effbf5">
  </td></tr><tr height="24"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#071918">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0a2a29">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b3b39">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b615e">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#088a85">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#04b4ae">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#01dfd7">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#00ffff">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2efef7">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#58faf4">
  
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#81f7f3">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#a9f5f2">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#cef6f5">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e0f8f7">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#effbfb">
  </td></tr><tr height="24"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#071019">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0a1b2a">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b243b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b3861">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#084b8a">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#045fb4">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0174df">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0080ff">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2e9afe">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#58acfa">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#81bef7">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#a9d0f5">
  
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#cee3f6">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e0ecf8">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#eff5fb">
  </td></tr><tr height="24"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#070719">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0a0a2a">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b0b3b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b0b61">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#08088a">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0404b4">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0101df">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0000ff">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2e2efe">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#5858fa">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#8181f7">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#a9a9f5">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#cecef6">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e0e0f8">
  
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#efeffb">
  </td></tr><tr height="24"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#100719">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#1b0a2a">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#240b3b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#380b61">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#4b088a">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#5f04b4">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#7401df">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#8000ff">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#9a2efe">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ac58fa">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#be81f7">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#d0a9f5">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e3cef6">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ece0f8">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5effb">
  </td></tr><tr height="24"> <td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#190718">
  
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2a0a29">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#3b0b39">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#610b5e">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#8a0886">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#b404ae">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#df01d7">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ff00ff">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fe2ef7">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fa58f4">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f781f3">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5a9f2">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f6cef5">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f8e0f7">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fbeffb">
  </td></tr><tr height="24"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#190710">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2a0a1b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#3b0b24">
  
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#610b38">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#8a084b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#b4045f">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#df0174">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ff0080">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fe2e9a">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fa58ac">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f781be">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f5a9d0">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f6cee3">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f8e0ec">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#fbeff5">
  </td></tr><tr height="10"><td>
  </td></tr><tr height="24"><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#000000">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#0b0b0b">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#151515">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#1c1c1c">
  
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#2e2e2e">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#424242">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#585858">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#6e6e6e">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#848484">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#a4a4a4">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#bdbdbd">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#d8d8d8">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#e6e6e6">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#f2f2f2">
  </td><td onclick="Barva(this.bgColor)" bgcolor="#ffffff">
  </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2"><tbody><tr height="24"><td id="vzorec" width="24" height="24">
  </td><td valign="bottom"><p>အ&#4145;ရ&#4140;င&#4153;ရ&#4146;&#4245;Code ယ&#4144;ရန&#4153; : <input name="barva" id="barva" style="font-weight: bold; font-family: Verdana; height: 16px; width: 74px; font-size: 12px;" maxlength="7" size="9" type="text" /></p></td></tr></tbody></table>
  
  </form></center>
  </div>
Share this article :

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္နိုင္သည္ (နတ္သားေလး)သည္ဘာမွ်သိတတ္နားလည္ျခင္းမရွိ
ေသာေၾကာင့္အကူညီ ေတာင္းခံမူ ့မ်ားကိုျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ မဟုတ္ပါ ။

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. အရူးေလး - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
မူပိုင္ နတ္သားေလး