နတ္သားေလး သည္ ဘာမွ် မသိပါ ၊ ဘာမွ်လဲ မတတ္ပါ ၊နာမည္ေက်ာ္ၾကား Copy Blogs မ်ားကို မိမိ တင္ခ်င္သလို တင္ေသာဘေလာ့ျဖစ္သည္ ။ သင့္အတြက္ အသံုး၀င္ေသာအရာေတြ ့ရွိပါက ခြင့္ေတာင္းစရာမလိုပဲ လြတ္လပ္စြာရယူပါ ။

ဒီဘေလာ့ကို Admin ကိုေ၀မင္းလွ်န္နဲ ့အတူ တဲြ ဖြင့္ထားတာပါ ။ က်ေနာ့္ နတ္သားေလး Sexy Blogs ႏွင့္ ကိုေ၀မင္းလွ်န္ ႏွင့္လံုး၀ မသက္ဆိုင္ပါဘူး ။

ထူးဆန္းတဲ့ စာေလးေတြနဲ ့ နာမည္ေလး ကို ေျပးေနေအာင္လုပ္တဲ့ကုဒ္

ဒီကုဒ္ေလးက နတ္သားေလး ခဏ သိမ္းထားတဲ့သေဘာပါ  စမ္းၾကည့္ခ်င္ရင္သံုးၾကည့္ေပါ့ ထံုစံအတိုင္း
html/java ပါပဲ
<script src="http://sharebar.addthiscdn.com/v1/sharebar.js" type="text/javascript"></script>

<div class="addthis_sharebar_config" style="display:none;">
 * username: your AddThis username
</div>
<p><font color="#00FF00">   nettharlay  သင့္ဆိုဒ္ နာမည္ ထည့္ေပးပါ </font></p>
    <script type="text/javascript">
//Define first typing example:
new TypingText(document.getElementById("example1"));
//Define second typing example (use "slashing" cursor at the end):
new TypingText(document.getElementById("example2"), 50, function(i){
var ar = new Array("\\","|","/","-"); return " " + ar[i.length %
ar.length]; });
//Type out examples:
TypingText.runAll();
</script>

<p align="center">

</p>

<script type="text/javascript">

      // ------------------------------------------------------------------------------------

      //  Matrix Code By Hars.Agathis

      // ------------------------------------------------------------------------------------

 

      var theinHTML;

      var thelessstr;

      var ascSt=22;

      var ascEnd=126;

      var numoflines = 28;

      var lines = new Array();

      var intervalID = new Array();

      var subIntervalID = new Array();

      var subIntervalID2 = new Array();

      var scH = screen.height-220;

      var scW = screen.width-50;

     

      window.onload = createlines;

     

      // -------------------------------------------------------------------------------------

      // Convert decimal to hex (for the colour)

     

      var hD="0123456789ABCDEF";

      function d2h(d)

      {

         var h = hD.substr(d&15,1);

         while(d > 15)

         {

            d >>= 4;

            h = hD.substr(d&15,1)+h;

         }

         return h;

      }

     

      // -------------------------------------------------------------------------------------

      // The line object

     

      function line(length, maxlength, chars, speed, x)

      {

         this.length = length;

         this.maxlength = maxlength;

         this.chars = chars;

         this.speed = speed;

         this.x = x;

      }

     

      // -------------------------------------------------------------------------------------

      // Creates the lines

     

      function createlines()

      {    

                    

         // create the lines as objects as defined above with length, characters, speed, x-value

     

         for(var eachline = 0; eachline < numoflines; eachline++)

         {

            lines[eachline] = new line(0, Math.round(Math.random()*15+5), String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt)), Math.round(Math.random()*400+100), eachline*45);

         }

     

         // write the lines

     

         for(var writelines = 0; writelines < numoflines; writelines++)

         {

            var newline = document.createElement("div");

            newline.id = "char" + writelines;

            newline.style.position = "absolute";

            newline.style.top = "5px";

            newline.style.left = lines[writelines].x + "px";

           

            var firstchar = document.createElement("div");

            var newcolor = d2h(Math.round(1/(lines[writelines].maxlength+1)*255));

            if(newcolor.length == 1)

               newcolor = "0" + newcolor;

            firstchar.style.color = "#00"+newcolor+"00"

            firstchar.innerHTML = lines[writelines].chars

           

            newline.appendChild(firstchar);

           

            document.body.appendChild(newline);

         }

     

         start();

      }

     

      // -------------------------------------------------------------------------------------

      // Starts it moving & changing

     

      function start()

      {

         for(var pickastring = 0; pickastring < numoflines; pickastring++)

         {

            intervalID[pickastring] = setInterval("addchars("+pickastring+")", lines[pickastring].speed);

         }

      }

     

      // -------------------------------------------------------------------------------------

      // Add random characters to the string (and a line break)

      // and make sure the last one is light

      // once it gets to maxlength start moving down

     

      function addchars(theline)

      {

         if(lines[theline].length >= lines[theline].maxlength)

         {

            clearInterval(intervalID[theline]);

            subIntervalID[theline] = setInterval("movethestring("+theline+")", lines[theline].speed);

         }

         else

         {

            // Get a char (not " or ' or \ or it'll get confused)

           

            myRandomChar = String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt));

            while(myRandomChar == "'" || myRandomChar == '"' || myRandomChar == "\\")

               myRandomChar = String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt));            // Make a new div for it (so we can change it's colour)

           

            var newchar = document.createElement("div");

            newchar.innerHTML = myRandomChar;

            document.getElementById("char"+theline).appendChild(newchar);

           

            // Colour it

           

            var i;

            for(i = 0; i <= lines[theline].length; i++)

            {

               var newcolor = d2h(Math.round((i+1)/(lines[theline].maxlength+1)*255));

               newcolor = "" + newcolor;

               if(newcolor.length == 1)

                  newcolor = "0" + newcolor;

               document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.color = "#00" + newcolor + "00";

               document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.fontWeight = "normal";

            }

            document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.color = "#99FF99";

            document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.fontWeight = "bold";

           

            // Increase length by one

           

            lines[theline].length++;

         }

      }

     

     

      // -------------------------------------------------------------------------------------

      // Moves the string (creates and destroys chars)

     

      function movethestring(theline)

      {

         var topstringnum = document.getElementById("char"+theline).offsetTop;

        

         if((topstringnum + (lines[theline].maxlength * 15)) >= scH)

         {

            clearInterval(subIntervalID[theline]);

            subIntervalID2[theline] = setInterval("clearletters("+theline+")", lines[theline].speed);

         }

         else

         {

            // create

           

            myRandomChar = String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt));

            while(myRandomChar=="'" || myRandomChar=='"' || myRandomChar=="\\")

               myRandomChar = String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt));

           

            var newchar = document.createElement("div");

            newchar.innerHTML = myRandomChar;

            document.getElementById("char"+theline).appendChild(newchar);

           

            // delete

           

            document.getElementById("char"+theline).removeChild(document.getElementById("char"+theline).childNodes[0]);

           

            // re-colour

           

            var i;

            for(i = 0; i < lines[theline].length; i++)

            {

               var newcolor = d2h(Math.round((i+1)/(lines[theline].maxlength+1)*255));

               newcolor = "" + newcolor;

               if(newcolor.length == 1)

                  newcolor = "0" + newcolor;

               document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.color = "#00" + newcolor + "00";

               document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.fontWeight = "normal";

            }

            document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.color = "#99FF99";

            document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.fontWeight = "bold";

           

            // move

           

            document.getElementById("char"+theline).style.top = (topstringnum+15) + "px";

         }

      }

     

      // -------------------------------------------------------------------------------------

      // pretty much the opposite of addchars()

     

      function clearletters(theline)

      {

         if(lines[theline].length <= -1)

         {

            clearInterval(subIntervalID2[theline]);

            document.getElementById("char"+theline).style.top = 0;

            intervalID[theline] = setInterval("addchars("+theline+")", lines[theline].speed);

         }

         else

         {

            // Remove the first character

           

            document.getElementById("char"+theline).removeChild(document.getElementById("char"+theline).childNodes[document.getElementById("char"+theline).childNodes.length-1]);

           

            // Move it down by 15px

           

            var topstringnum = document.getElementById("char"+theline).offsetTop;

            document.getElementById("char"+theline).style.top = topstringnum+15 + "px";

        

            // Decrease length by one

        

            lines[theline].length--;

         }

      }

   </script>
    <script type="text/javascript">

<!--//

function tb9_makeArray(n){

    this.length = n;

    return this.length;

}tb9_messages = new tb9_makeArray(4);tb9_messages[0] = ":: net::";

tb9_messages[1] = "-=t=-";

tb9_messages[2] = "har";

tb9_messages[3] = "lay";

tb9_messages[4] = " nettharlay";tb9_rptType = 'infinite';

tb9_rptNbr = 5;

tb9_speed = 75;

tb9_delay = 2000;

var tb9_counter=1;

var tb9_currMsg=0;

var tb9_timerID = null

var tb9_bannerRunning = false

var tb9_state = ""

tb9_clearState()

function tb9_stopBanner() {   

    if (tb9_bannerRunning)       

    clearTimeout(tb9_timerID)   

    tb9_timerRunning = false

}

function tb9_startBanner() {   

    tb9_stopBanner()   

    tb9_showBanner()

}

function tb9_clearState() {   

    tb9_state = ""   

    for (var i = 0; i < tb9_messages[tb9_currMsg].length; ++i) {       

        tb9_state += "0"   

    }

}

function tb9_showBanner() {   

if (tb9_getString()) {       

    tb9_currMsg++       

    if (tb9_messages.length <= tb9_currMsg)    {       

        if ((tb9_rptType == 'finite') && (tb9_counter==tb9_rptNbr)){

            tb9_stopBanner();

            return;

        }

        tb9_counter++;

        tb9_currMsg=0;

    }

    tb9_clearState()       

    tb9_timerID = setTimeout("tb9_showBanner()", tb9_delay)   

}

else {       

    var tb9_str = ""       

for (var j = 0; j < tb9_state.length; ++j) {           

    tb9_str += (tb9_state.charAt(j) == "1") ? tb9_messages[tb9_currMsg].charAt(j) : "___"       

}       

document.title = tb9_str       

tb9_timerID = setTimeout("tb9_showBanner()", tb9_speed)   

}

}

function tb9_getString() {   

    var full = true   

    for (var j = 0; j < tb9_state.length; ++j) {       

        if (tb9_state.charAt(j) == 0)           

            full = false   

        }   

    if (full) return true   

    while (1) {       

        var num = tb9_getRandom(tb9_messages[tb9_currMsg].length)       

        if (tb9_state.charAt(num) == "0")           

            break   

    }   

    tb9_state = tb9_state.substring(0, num) + "1" + tb9_state.substring(num + 1, tb9_state.length)   

    return false

}

function tb9_getRandom(max) {   

    var now = new Date()       

    var num = now.getTime() * now.getSeconds() * Math.random()   

    return num % max

}

tb9_startBanner()

// -->

</script>

<script language="JavaScript">
<!-- Begin
function shake(n) {
if (parent.moveBy) {
for (i = 10; i > 0; i--) {
for (j = n; j > 0; j--) {
window.moveBy(0,-20);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);
parent.moveBy(i,0);
parent.moveBy(0,-i);
parent.moveBy(-i,0);
parent.moveBy(0,i);}}}}
//  End -->

</script><script src="http://sharebar.addthiscdn.com/v1/sharebar.js" type="text/javascript"></script>

<div class="addthis_sharebar_config" style="display:none;">
 * username: your AddThis username
</div>
Share this article :

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္နိုင္သည္ (နတ္သားေလး)သည္ဘာမွ်သိတတ္နားလည္ျခင္းမရွိ
ေသာေၾကာင့္အကူညီ ေတာင္းခံမူ ့မ်ားကိုျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ မဟုတ္ပါ ။

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. အရူးေလး - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
မူပိုင္ နတ္သားေလး