နတ္သားေလး သည္ ဘာမွ် မသိပါ ၊ ဘာမွ်လဲ မတတ္ပါ ၊နာမည္ေက်ာ္ၾကား Copy Blogs မ်ားကို မိမိ တင္ခ်င္သလို တင္ေသာဘေလာ့ျဖစ္သည္ ။ သင့္အတြက္ အသံုး၀င္ေသာအရာေတြ ့ရွိပါက ခြင့္ေတာင္းစရာမလိုပဲ လြတ္လပ္စြာရယူပါ ။

ဒီဘေလာ့ကို Admin ကိုေ၀မင္းလွ်န္နဲ ့အတူ တဲြ ဖြင့္ထားတာပါ ။ က်ေနာ့္ နတ္သားေလး Sexy Blogs ႏွင့္ ကိုေ၀မင္းလွ်န္ ႏွင့္လံုး၀ မသက္ဆိုင္ပါဘူး ။

How to Speed Up your Computer in 5 Easy Way?

windows 7
Slow processing speed of personal computer irritates a lot. Really, it seems to give a tight punch on the CPU, monitor but unfortunately we can’t do so. Many times you must have faces this situation or might be still facing. But as I don’t like to work on slow processing system I rendered a solution, which I found quite useful and would like to share with you.
To speed up your personal computer you need to do some small task, which is explained below:

1. Clean Temporary Files
• This is one of the window inbuilt application, which is used to store ‘Temporary files in respective folders’.
• Using this application you can see all the temporary files and folder which you need to delete time by time.
• You can check this application by typing ‘%temp%’ in the Run window. As soon as temporary folder appears just delete all the files and folders.
• But sometime it is not possible to delete some of the files because it may be open currently. So don’t worry if it doesn’t get deleted.
search for temporary files
2. Disable Indexing
• One of windows properties is indexing files and folder, which help us to search the files and folders faster.
• But since window uses CPU and memory for indexing it takes lots of memory space and hence you system get slow.
• So, you can disable this properties which will just slow down searching speed which is not required in personal computer since one knows about his/her data location.
• To disable this property just right click on the respective drive (any drive) and got to properties, where you need to uncheck the option i.e. ‘Allow files on this drive to have content indexed in addition to file operation‘.
Unindxing the files
3. Disk Cleanup
• As you all have experience about shortage of memory in your MICRO SD Card, which slow down the mobile function performance.
• Same thing happen with computer’s primary and secondary memory. So, you must clean your disk to remove unwanted files and folders.
• Window system provides an utility called ‘Disk Clean UP’, which helps us to remove any error reports, temporary internet files etc.
• You can find this utility from Start >> All Program >> Accessories >> System tool>> Disk CleanUp or you can follow procedure from step two where you can directly click on ‘Disk CleanUp’ button.
Disk Clean Up
4. Defragmentation of Hard disk
• Fragmentation is a process which makes hard disk to perform some Extra work, which slow down the system performance.
• Opposite to it is Defragmentation which arranges all data on hard disk partition in such way that it can be fetched speedy. So data reading will be faster.
• You can find this utility from Start >> All Program >> Accessories >> System tool>> Disk Defragmenter or you can follow procedure from step two where you can get ‘Disk Defragmenter’ under ‘Tool’ Tab.
Disk defragmenter
5. Disable Unnecessary StartUp items
• When we start our system, systems starts many processes which we don’t require at starting our system and this also slow down our system performance at startup as well as while they are running in background.
• So, we must stop this unnecessary process that slow down our system performance, which will boost your system speed with almost 20%.
• You can disable this process from Start >> Run >> (type) ‘msconfig’ follow by enter. Now switch to ‘Start up’ tab and uncheck the unwanted process and then hit OK.
Disable unwanted process on startup
Conclusion:
Here all the steps are very easy to follow and they are available in your window OS, so, no need to render anywhere in search of any freeware software. Almost all the procedure are mention here clearly even though if you have any doubts then feel free to drop your query in our comment box.
@ itechcode
Share this article :

Post a Comment

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္နိုင္သည္ (နတ္သားေလး)သည္ဘာမွ်သိတတ္နားလည္ျခင္းမရွိ
ေသာေၾကာင့္အကူညီ ေတာင္းခံမူ ့မ်ားကိုျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ မဟုတ္ပါ ။

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. အရူးေလး - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
မူပိုင္ နတ္သားေလး